vanthisim1012@gmail.com
25/08/2019 11:34:51 PM

ad ơi cho em hỏi sao ra được đoạn đó ạ

Toán Học 2 câu trả lời 93 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đặng Thành Nam Publisher, Admin đã trả lời 13:17 26-08-2019

\[4m = \frac{{16{k^2}}}{{4k + 5}} = \frac{{{{(4k + 5)}^2} - 10(4k + 5) + 25}}{{4k + 5}} = 4k + 5 - 10 + \frac{{25}}{{4k + 5}} = 4k - 5 + \frac{{25}}{{4k + 5}}\]

0
Lời giải
Nguyễn Minh Đạt Publisher, Mod đã trả lời 23:50 25-08-2019

Thực hiện phép chia đa thức 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.