Hoàng Hà Linh
22/10/2018 11:09:44 AM

Giải hộ em câu này với ạ

tìm m để Pt –x^2 –4x=m+3 có hai nghiệm âm phân biệt

Toán Học 2 câu trả lời 345 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Vteder Admin đã trả lời 12:18 22-10-2018

Phương trình $ax^2+bx+c=0$ có hai nghiệm phân biệt âm khi và chỉ khi 

(1) Delta dương

(2) S <0

(3) P>0

0
Lời giải
Nguyễn Minh Đạt Publisher, Mod đã trả lời 22:36 22-10-2018

PT $\Leftrightarrow 4x^2+4x+m+3.$

Phương tình có hai nghiệm âm phân biệt khi:

$\left\{\begin{matrix} 4-4(m+3)>0 \\ S=-1<0 \\ P=\dfrac{4}{m+3}>0 \end{matrix}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} m<-2 \\  m>-3 \end{matrix}\right. \leftrightarrow -3<m<-2.$

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.