The Bao Hoang
29/07/2019 11:37:45 PM

GTNN hàm số có tham số

Tìm tất cả các giá trị m sao cho hàm số f(x)=(mx+5)/(x-m) có GTNN trên đoạn [0,1] bằng -7

A.m=2.      B.m=5/7.    C.m=1/4.    D.m=3/2

Toán Học 1 câu trả lời 66 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đặng Thành Nam Publisher, Admin đã trả lời 14:32 03-08-2019

\[f'(x) = \frac{{ - {m^2} - 5}}{{{{(x - m)}^2}}} < 0,\forall x \in [0;1] \Rightarrow \mathop {\min }\limits_{[0;1]} f(x) = f(1) = \frac{{m + 5}}{{1 - m}} =  - 7 \Leftrightarrow m = 2.\]

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.