1 Câu trả lời

Lời giải
Nguyễn Minh Đạt Publisher, Mod đã trả lời 04:23 23-01-2020

$\displaystyle\int_0^{\tfrac{\pi }{2}} {\dfrac{{1 - \cos x}}{{1 + \cos x}}dx}  = \int_0^{\tfrac{\pi }{2}} {\dfrac{{{{\sin }^2}\dfrac{x}{2}}}{{{{\cos }^2}\dfrac{x}{2}}}dx}  = \int_0^{\tfrac{\pi }{2}} {\dfrac{{\left( {1 - {{\cos }^2}\frac{x}{2}} \right)}}{{{{\cos }^2}\dfrac{x}{2}}}dx}  = \int_0^{\tfrac{\pi }{2}} {\left( {\dfrac{1}{{{{\cos }^2}\dfrac{x}{2}}} - 1} \right)dx} .$

Tự làm tiếp nha em.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.