hoanglan292002@gmail.com [10500]
22/09/2019 1:30:57 PM

cực trị của hàm số

số cực trị của f(x)=x^2(x-1)(x-2)...(x-2020) ?

Toán Học 1 câu trả lời 115 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod đã trả lời 16:28 22-09-2019

2021 điểm cực trị em.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.