Đình Lương [84991]

Xác suất để mỗi học sinh lớp 12B đều đứng giữa hai học sinh 12C, đồng thời An, Bình luôn đứng cạnh nhau bằng

Xếp 9 học sinh gồm 2 học sinh 12A, 2 học sinh 12B và 5 học sinh 12C (trong 5 học sinh 12C có An và Bình) thành một hàng ngang. Xác suất để mỗi học sinh lớp 12B đều đứng giữa hai học sinh 12C, đồng thời An, Bình luôn đứng cạnh nhau bằng

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 27 lượt xem Đình Lương đã hỏi 21/03/2021 11:02:27 PM